Lefier en haar medewerkers

Organisatie en medewerkers in 2017

Doorontwikkeling Lefier

In maart 2017 heeft Lefier het Doorontwikkelplan Goed Wonen, Stabiele Basis vastgesteld. Met dit plan gaat Lefier een volgende fase van organisatieontwikkeling, gericht op het doorvoeren van de verbetersuggesties uit de laatste maatschappelijke visitatie (uit 2016) en de doorontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Het Doorontwikkelplan kent zes ontwikkellijnen:

  • In verbinding met de omgeving
  • Maatschappelijk ondernemer
  • Inclusieve huisvester
  • Blijvende waarde
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Slim en Slank

In elk van de ontwikkellijnen is een opdracht geformuleerd, die Lefier de komende jaren waar wil maken:

Voor In verbinding met de omgeving is dit:
Zorg dat de organisatie van buiten naar binnen werkt en investeer in participatie van onze huurders (-vertegenwoordiging) door kennis te delen, initiatiefkracht te stimuleren en in co-creatie beleid te ontwikkelen.

Voor Maatschappelijk ondernemer is dit: 
Zorg voor balans tussen financieel en maatschappelijk rendement, zorg voor het behoud van koers houden onder wisselende politieke omstandigheden en geef intern verantwoordelijkheid, ruimte en middelen voor maatschappelijk ondernemerschap.

Voor Inclusieve huisvester is dit:
Maak onze maatschappelijke doelen meetbaar in termen van investering, prestaties en maatschappelijke bijdragen, ontwikkel op basis van de klantstrategie voor alle primaire hoofdprocessen diensten en producten in de vorm van digitale, telefonische en persoonlijke contacten en stimuleer de keuzevrijheid van bewoners in onze processen en producten.

Voor Blijvende waarde is dit:
Zorg dat Lefier haar volkshuisvestelijke en maatschappelijke doelen uit het portefeuilleplan behaalt met minimaal behoud van de waarde van de vastgoedportefeuille en realiseer daarbij een verdubbeling van ons investeringsvolume.

Voor Duurzame inzetbaarheid is dit:
Vergroot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en bevorder een bedrijfscultuur die gebaseerd is op vakmanschap.

Voor Slim en Slank is dit:
Zorg dat Lefier niet duurder werkt dan de gemiddelde corporatie, met optimale, eenduidige en zoveel mogelijk gedigitaliseerde processen. Zorg dat continue verbetering geoperationaliseerd en geïnternaliseerd is.

Aantal medewerkers

Op 31 december 2017 had Lefier 327,5 FTE in loondienst (totaal 365 medewerkers), dit is 19,9 FTE minder dan op 31 december 2016. Vanaf de reorganisatie (1 januari 2014) is de vaste formatie met 93,7 FTE afgenomen. Vanuit de reorganisatie zaten op 31 december 2017 nog drie medewerkers in outplacementtrajecten. Zij verlaten Lefier in 2018. We schatten in dat de komende jaren de formatie met vaste medewerkers verder zal afnemen. We gaan hierbij uit van natuurlijk verloop.

Duurzaam inzetbaar

Onze snel veranderende en dynamische omgeving doet een voortdurend beroep op het aanpassingsvermogen van organisatie en medewerkers. Daarom investeren we in ontwikkeling, scholing, gezondheid, vitaliteit en betrokkenheid. Daarmee wordt Lefier een flexibele organisatie met medewerkers die met plezier hun werk doen, vitaal zijn en zich voortdurend blijven ontwikkelen. Zo kunnen we onze organisatiedoelstellingen realiseren en blijven medewerkers aantrekkelijk voor de interne én externe arbeidsmarkt. Om dit te bereiken ondernemen we diverse acties om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Zo heeft eind 2017 een personeelsbijeenkomst plaatsgevonden, met als doel om het bewustzijn van medewerkers rondom dit thema te vergroten.

Opleidingen en ontwikkeling

In 2017 hebben 147 medewerkers (39% van het personeelsbestand) één of meerdere functiegerichte opleidingen, trainingen en cursussen gevolgd. Daarnaast hebben 44 medewerkers (12% van het personeelsbestand) loopbaangerichte opleidingen gevolgd. In totaal heeft Lefier hier € 510.000 aan besteed. Dat is 3% van de loonsom, in 2016 was dit 2,5%. Voor het jaar 2018 verwachten we dat het aantal opleidingen en trainingen zal toenemen, omdat we medewerkers stimuleren om te werken aan hun duurzame inzetbaarheid. 11 medewerkers hebben een loopbaanoriëntatietraject gevolgd. Deze trajecten worden deels vanuit de overheid gesubsidieerd. Voor het jaar 2018 verwachten we opnieuw belangstelling voor de loopbaanoriëntatietrajecten. We promoten dit om dat we zien dat het bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid.

Stage- en leerwerkplekken

Vanuit onze visie en onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid stellen we ieder jaar stageplaatsen beschikbaar. In 2017 hadden we 20 MBO/HBO stagiairs en 3 BBL (beroepsbegeleidende leerweg)  leerlingen in dienst. Daarnaast zijn 10 werkervaringsplaatsen beschikbaar gesteld voor uitkeringsgerechtigden. Intern hebben 7 medewerkers van Lefier een werkervaringsplaats ingevuld.

Ziekteverzuim

Het verzuim in 2017 is ten opzichte van 2016 gedaald van 5,2% naar 4,7%. Ook de meldingsfrequentie is gedaald van 1,2 naar 1,1. Met name het lang verzuim is afgenomen, van 0,7 naar 0,1%. Eind 2017 zijn er 7 medewerkers langdurig ziek, waarvan 2 in hun 2e ziektejaar zitten. We schatten in dat alle medewerkers met behulp van re-integratietrajecten weer terugkeren.