Overige informatie

Werknemers

Gedurende het jaar 2017 had Lefier gemiddeld 333,1 fte in dienst (2016: 350,1 fte). Geen van de werknemers is buiten Nederland werkzaam (2016:0).

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest welke hier vermeld dienen te worden.

Bestuurder

De bezoldiging (zogenaamde werkgeverslasten/totale loonkosten) van de Bestuurder in 2017 is € 186.035 (2016: € 179.803) inclusief sociale lasten, pensioenpremie en vakantietoeslag. Het totaalbedrag kan als volgt worden gespecificeerd: