Overige gegevens

1. Statutaire resultaatbestemming

Het bestuur van Stichting Lefier stelt jaarlijks een jaarrekening op. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Raad van Commissarissen conform artikel 35 lid 3 van de Woningwet. Volgens dit artikel van de Woningwet wordt de jaarrekening vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het betrokken boekjaar van de toegelaten instelling. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder onderscheidenlijk commissaris.

2. Controleverklaring van de onafhankelijk accountant

De controleverklaring van de onafhankelijk accountant bij de jaarrekening is op de volgende pagina's opgenomen.

3. Segmentatie naar DAEB en niet-DAEB

Samenvatting balans DAEB en Niet DAEB

Balans (DAEB)     Balans (niet-DAEB)  
ACTIVA (bedragen x € 1.000) 1-1-2018   ACTIVA (bedragen x € 1.000) 1-1-2018
         
A. VASTE ACTIVA     A. VASTE ACTIVA  
II Vastgoedbeleggingen 2.298.871   II Vastgoedbeleggingen 252.559
III Materiele Vaste Activa 14.271   III Materiele Vaste Activa 0
IV Financiële vaste activa 277.150   IV Financiële vaste activa 699
B. VLOTTENDE ACTIVA     B. VLOTTENDE ACTIVA  
I Voorraden 208   I Voorraden 1.580
II Onderhanden projecten 0   II Onderhanden projecten 0
III Vorderingen 4.431   III Vorderingen 5.622
IV Effecten 0   IV Effecten 0
V Liquide middelen 25   V Liquide middelen 2
         
TOTAAL ACTIVA 2.594.956   TOTAAL ACTIVA 260.462
         
PASSIVA (bedragen x € 1.000) 1-1-2018   PASSIVA (bedragen x € 1.000) 1-1-2018
         
C. EIGEN VERMOGEN 1.692.240   C. EIGEN VERMOGEN 151.115
D. EGALISATIEREKENING 0   D. EGALISATIEREKENING 0
E. VOORZIENINGEN 25.379   E. VOORZIENINGEN 3.989
F. LANGLOPENDE SCHULDEN 795.839   F. LANGLOPENDE SCHULDEN 103.673
G. KORTLOPENDE SCHULDEN 81.498   G. KORTLOPENDE SCHULDEN 1.685
         
TOTAAL PASSIVA 2.594.956   TOTAAL PASSIVA 260.462